แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเป็นประจำทุกปีหลังสิ้นปีการศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 นั้น ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงใคร่ขอแจ้งแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 มาเพื่อให้หลักสูตรพิจารณาเลือกแนวทางการตรวจประเมินทั้งหลักสูตรที่ถูกสุ่มและไม่ถูกสุ่มตรวจประเมิน โดยมีแนวทางตามเอกสารแนบ ได้แก่ 1. แนวทางการตรวจประเมินหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสุ่มตรวจ ประจำปีการศึกษา 2563 -รูปแบบ Onsite การตรวจประเมินแบบปกติลงพื้นที่ -รูปแบบ Online การตรวจประเมินแบบไม่ลงพื้นที่ 2. ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3. รายชื่อหลักสูตรที่สุ่มตรวจประเมินและแนวปฏิบัติในการตรวจประเมิน -คณะ/หลักสูตร เลือกรูปแบบการตรวจประเมินและยืนยันรายชื่อหลักสูตรที่สุ่มตรวจประเมิน และแจ้งกลับมายังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712