การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
  ข้อมูลส่วนกลาง: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบสารสนเทศ [21 มิ.ย. 50]
  ตัวอย่างการเขียน SAR ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 1 - 6 [19 มิ.ย. 50]
  กำหนดการเข้าตรวจประเมินคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2549 [12 มิ.ย. 50]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2549 [6 มิ.ย. 50]
  เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม SAR Writing วันที่ 3 พ.ค. 50 [23 เม.ย. 50]
  การบ้านสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมิน [30 มี.ค. 50]
  ตัวอย่างและแบบฝึกหัด : การสัมมนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 28-29 มีนาคม 2550 [23 มี.ค. 50]
  ตัวอย่างการเขียนรายงานประเมินตนเองตาม PMQA โดยคณะวิทยาการจัดการ [21 มี.ค. 50]
  ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 2550 [14 มี.ค. 50]
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา [15 ก.ย. 49]
  รายละเอียดการสัมนาคณะผู้ตรวจประเมิน วันที่ 19 ก.ย. 49 [13 ก.ย. 49]
  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 โดย สมศ. [24 ส.ค. 49]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับการตรวจประเมินภายนอก รอบ 2 จาก สมศ. [10 ส.ค. 49]
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สมศ. [2 ส.ค. 49]
  แบบฟอร์ม SAR กลุ่มสาขา (ปรับปรุง) [20 ก.ค. 49]
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปี 2548 [15 ก.ค. 49]
  รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2548 และปีงบประมาณ 2549 (ฉบับแก้ไข 23 มิ.ย. 49) [4 ก.ค. 49]
  ดัชนีและเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2548 [4 ก.ค. 49]
  รายงานบัณฑิตได้เงินเดือนตามเกณฑ์และได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 [3 ก.ค. 49]
  ตัวอย่างการเขียน SAR (แก้ไขใหม่) [19 มิ.ย. 49]
  ดัชนีและเกณฑ์สำหรับหน่วยงานสนับสนุน [12 มิ.ย. 49]
  แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล [8 มิ.ย. 49]
  แบบรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา 2548 [6 มิ.ย. 49]
  รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน [8 เม.ย. 49]
  แผนกลยุทธ์ สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 49-50 [11 ม.ค. 49]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712