แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเป็นประจำทุกปีหลังสิ้นปีการศึกษา 2562 (หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 นั้น ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงใคร่ขอแจ้งแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 1. แนวทางการตรวจประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ไม่มีการลงพื้นที่การตรวจเยี่ยม (Site Visit) แต่กำหนดให้เลือกรับการตรวจประเมิน 2 รูปแบบ -รูปแบบที่ 1 การประเมินแบบตรวจอ่านรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (SAR) -รูปแบบที่ 2 การตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อลดการจัดพิมพ์เอกสาร 2. ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในรูปแบบที่ 1-2 3. รายชื่อหลักสูตรที่สุ่มตรวจประเมินและแนวปฏิบัติในการตรวจประเมิน - คณะ/หลักสูตร เลือกรูปแบบการตรวจประเมินและยืนยันรายชื่อหลักสูตรที่สุ่มตรวจประเมิน และแจ้งกลับมายังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 4. แนวปฏิบัติและการแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่ขอตรวจประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 5. กิจกรรมการอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา https://qm.kku.ac.th/ หัวข้อ“การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร” หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม เบอร์โทร. 48707-9 (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและแนวทางการตรวจประเมินฯ ตามสถานการณ์การของแพร่ระบาด COVID-19 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712