การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
  รายงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) [8 ต.ค. 56]
  เตรียมพร้อมหน่วยงานรับการประเมินคุณภาพ (24 มิ.ย.56) [24 มิ.ย. 56]
  citation 2012 [29 พ.ค. 56]
  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด IQA ปีการศึกษา 2555 [8 ม.ค. 56]
  ข้อมูลภาวะการได้งานทำ,ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและCitation ปีการศึกษา 2554 [28 มิ.ย. 55]
  แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำ SAR มหาวิทยาลัยขอนแก่น [18 มิ.ย. 55]
  คู่มือ IQA ปีการศึกษา 2554 และแบบฟอร์มรายงานข้อมูล 42 ตัวชี้วัด [13 มี.ค. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดพิธีมอบรางวัล Good Practices และชี้แจงตัวชี้วัด IQA ประจำปี 2554 [13 ม.ค. 55]
  แบบฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2553 [11 พ.ย. 54]
  FROM SAR สมศ.ปกศ.2553 [4 ส.ค. 54]
  เอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี กศ. 53 [30 มิ.ย. 54]
  แบบฟอร์ม Feedback Report การตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2553 [30 มิ.ย. 54]
  ตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 [29 มิ.ย. 54]
  ร่างกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี กศ.53 ในวันตรวจประเมิน [27 มิ.ย. 54]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 [19 พ.ค. 54]
  แบบฟอร์ม SAR EdPEx และหมวด 7 43 ตัวชี้วัด [9 พ.ค. 54]
  การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด IQA ปีการศึกษา 2553 และนำเสนอ Good Practices ปีการศึกษา 2552 [14 มี.ค. 54]
  กำหนดการนำเสนอ Good Practices ปีการศึกษา 2552 และ ชี้แจงตัวชี้วัด IQA ปีการศึกษา 2553 [8 มี.ค. 54]
  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. รอบ 3 [8 มี.ค. 54]
  ประกาศผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2552 [2 มี.ค. 54]
  กำหนดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน 15-17 ธ.ค. 53 และภาพกิจกรรม [13 ธ.ค. 53]
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจ้งแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 [2 ธ.ค. 53]
  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 [26 พ.ย. 53]
  ผลรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2551 [9 พ.ย. 53]
  แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัด สกอ.2553 (เตรียมความพร้อมรับการประเมิน) [3 พ.ย. 53]
  แบบฟอร์มผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2552 [4 ต.ค. 53]
  คู่มือการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553Update ม.ค. 54 [30 ก.ค. 53]
  เอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน [29 มิ.ย. 53]
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2552 [28 มิ.ย. 53]
  แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินสำหรับคณะกรรมการ [25 มิ.ย. 53]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712