ลงนามและตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานบริการจัดการกลาง
กองตรวจสอบภายใน
กองกฎหมาย
กองการกีฬา
กองการต่างประเทศ
กองคลัง
กองทรัพยากรบุคคล
กองบริการหอพักนักศึกษา
กองบริหารงานกลาง
กองบริหารงานวิจัย
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร
กองอาคารและสถานที่
หน่วยงานสนับสนุนภารกิจอื่นๆ
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันขงจื่อ
สถาบันภาษา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์วัฒนธรรม
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ
สำนักหอสมุด
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712