เอกสารประกันคุณภาพ
คู่มือตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
แผนกลยุทธ์ และคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] ถัดไป ท้ายสุด

 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712