เอกสารประกันคุณภาพ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
รายละเอียดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สะัท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์
รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550
รายงานการประเมินตนเอง ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] ถัดไป ท้ายสุด

 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712