เอกสารประกันคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] ถัดไป ท้ายสุด

 


KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712