เอกสารประกันคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554-2558 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย. 54)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552
รายงานประจำปี 2552 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพในการประชุมอบรม
แนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] ถัดไป ท้ายสุด

 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712