การวิเคราะห์ผลการพัฒนาและประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559-2561

        รายงานการวิเคราะห์ผลการพัฒนาและประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559-2561 ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ 1) สถิติการพัฒนาผู้ตรวจประเมินรายคณะ โดยจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) ประเมินความคุ้มค่าโดยการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ วิเคราะห์จำนวนคณะที่ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน, วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน, วิเคราะห์จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนากับจำนวนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมิน, วิเคราะห์จำนวนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมิน, วิเคราะห์ความพึงพอใจของคณะที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน, วิเคราะห์งบประมาณตามแผนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อคนในการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ซึ่งในรายงานผลการวิเคราะห์ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนได้ผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพที่จะทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามตามที่กำหนด อันจะส่งต่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป

ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712