คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62 ได้ผ่านการตรวจแก้ไขปรับปรุงและเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผอ.ปัจจุบัน)
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712