คู่มือการเขียนโครงการ
คู่มือสำหรับใช้อ้างอิง ประกอบ ในการเขียนโครงการ สัมมนา/อบรม ฯลฯ ที่มิใช่การประชุม โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ และเป็นผู้จัดงาน/เจ้าภาพจัดงาน จัดทำโดย นางสาวษมพร สนธิเปรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712