ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา   ฉายจิต    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา   ฉายจิต
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
อีเมล์ rajnoi@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
   
ผศ.นพ.ศักดา   วราอัศวปติ    
ชื่อ-สกุล ผศ.นพ.ศักดา   วราอัศวปติ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ sakdawa@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
   
รศ.พญ.สุพินดา   คูณมี    
ชื่อ-สกุล รศ.พญ.สุพินดา   คูณมี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ suppun@kku.ac.th
   
   
ผศ.นพ.ธรา   ธรรมโรจน์    
ชื่อ-สกุล ผศ.นพ.ธรา   ธรรมโรจน์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ tala@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
   
รศ.ดร.เกียรติไชย   ฟักศรี    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.เกียรติไชย   ฟักศรี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ kiatichai@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
   
ผศ.นพ.ชัช   สุมนานนท์    
ชื่อ-สกุล ผศ.นพ.ชัช   สุมนานนท์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ csumananont@yahoo.com
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
   
รศ.ดร.รัชพล   สันติวรากร    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.รัชพล   สันติวรากร
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ ratchaphon@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
รศ.ดร.วนิดา   แก่นอากาศ    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.วนิดา   แก่นอากาศ
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ wanida@kku.ac.th
   
   
รศ.ดร.พงศกร   พรรณรัตนศิลป์    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.พงศกร   พรรณรัตนศิลป์
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ ponpun@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
   
ผศ.ดร.กริช   แรงสูงเนิน    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.กริช   แรงสูงเนิน
สังกัด คณะสหวิทยาการ
อีเมล์ gridra@kku.ac.th
   
   
ดร.ศักดิ์ชัย   เจริญศิริพรกุล    
ชื่อ-สกุล ดร.ศักดิ์ชัย   เจริญศิริพรกุล
สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
อีเมล์ sakchaij@kku.ac.th
   
   
ผศ.นพ.ไชยวิทย์   ธนไพศาล    
ชื่อ-สกุล ผศ.นพ.ไชยวิทย์   ธนไพศาล
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ chaiwit@kku.ac.th
   
   
ศ.นพ.บวรศิลป์   เชาวน์ชื่น    
ชื่อ-สกุล ศ.นพ.บวรศิลป์   เชาวน์ชื่น
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ bowcho@kku.ac.th
   
   
ศ.พญ.จามรี   ธีรตกุลพิศาล    
ชื่อ-สกุล ศ.พญ.จามรี   ธีรตกุลพิศาล
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ jamtee@kku.ac.th
   
   
ผศ.เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ    
ชื่อ-สกุล ผศ.เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ saovaluk@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
   
นางสุดใจ   ธนไพศาล    
ชื่อ-สกุล นางสุดใจ   ธนไพศาล
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ tsoodj@kku.ac.th
   
   

 

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712