ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับ CUPT (ตามเกณฑ์ AUN QA v.3)

รศ.ดร.ดรุณี   โชติษฐยางกูร    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ดรุณี   โชติษฐยางกูร
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
อีเมล์ darcho@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดี คณะเกษตรศาสตร์
   
อ.ดร.กิตติ   อินทุยศ    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.กิตติ   อินทุยศ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ kittin@kku.ac.th
   
   
รศ.พรทิพย์   เหลื่อมหมื่นไวย์    
ชื่อ-สกุล รศ.พรทิพย์   เหลื่อมหมื่นไวย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ porlau@kku.ac.th
   
   
อ.ดร.มาลินี   ธานี    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.มาลินี   ธานี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ malitha@kku.ac.th
   
   
อ.ดร.อรนุช   แสนพูล    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.อรนุช   แสนพูล
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ oransa@kku.ac.th
   
   
ผศ.ดร.สกาวรัตน์   กันทะวงศ์    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.สกาวรัตน์   กันทะวงศ์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ sakawrat@kku.ac.th
   
   
รศ.ดร.เกียรติไชย   ฟักศรี    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.เกียรติไชย   ฟักศรี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ kiatichai@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
   
ผศ.ดร.ประเสริฐ   สายเชื้อ    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ประเสริฐ   สายเชื้อ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ prasertsai@kku.ac.th
   
   
รศ.ดร.สุทัศน์   สุทธิประภา    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.สุทัศน์   สุทธิประภา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ sutasu@kku.ac.th
   
   
ผศ.ดร.อภิพร   ถิ่นคำรพ    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.อภิพร   ถิ่นคำรพ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ apiporn@kku.ac.th
   
   
อ.ดร.สุจิตรตรา   ไชยเดช    
ชื่อ-สกุล อ.ดร.สุจิตรตรา   ไชยเดช
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ sujitch@kku.ac.th
   
   
ผศ.ดร.กันยารัตน์   เควียเซ่น    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.กันยารัตน์   เควียเซ่น
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล์ kandad@kku.ac.th
   
   
รศ.ดร.อังคณา   ทองพูน พัฒนศร    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.อังคณา   ทองพูน พัฒนศร
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล์ angton@kku.ac.th
   
   
ผศ.ดร.ภาวดี   ภักดี    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ภาวดี   ภักดี
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ parpak@kku.ac.th
   
   
รศ.ดร.นันทรัตน์   โฆมานะสิน    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.นันทรัตน์   โฆมานะสิน
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ nankom@kku.ac.th
   
   
ผศ.เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ    
ชื่อ-สกุล ผศ.เสาวลักษณ์   สุขประเสริฐ
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ saovaluk@kku.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
   

 

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712