ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับ CUPT (ตามเกณฑ์ AUN QA v.4)

ศ.ดร.เบญจมาศ   พระธานี    
ชื่อ-สกุล ศ.ดร.เบญจมาศ   พระธานี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ benjamas@kku.ac.th
   
   
ผศ.ดร.กันยารัตน์   เควียเซ่น    
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.กันยารัตน์   เควียเซ่น
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล์ kandad@kku.ac.th
   
   
รศ.ดร.นันทรัตน์   โฆมานะสิน    
ชื่อ-สกุล รศ.ดร.นันทรัตน์   โฆมานะสิน
สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการ
อีเมล์ nankom@kku.ac.th
   
   

 

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712