(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) และในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Criteria Overview) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝ่ายการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 และการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 และการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
อ่านข่าวทั้งหมด>>
 
 
ปฏิทินกอง

 

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712