KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65 มข.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (KKU EdPEx Assessors Calibration)
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (KKU EdPEx Assessors Calibration) วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
 
สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 6 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว.
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการถ่ายทอดสดการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6
 
สัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร "TQC Plus Conference" ครั้งที่ 8
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร "TQC Plus Conference" ครั้งที่ 8
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4" ณ ห้อง E201 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศึกษาดูงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "เจาะลึก เข้าใจ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำโดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS Teams
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (หน้าใหม่) ครั้งที่ 2
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (หน้าใหม่) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
 
อ่านข่าวทั้งหมด>>
 
ปฏิทินกอง


กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712