KKU DNA (Data Network for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการถอดบทเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Sharing EdPEx) & Good Practice
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการถอดบทเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Sharing EdPEx) & Good Practice ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx
 
อบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร (EdPEx Tools training) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร (EdPEx Tools training) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม
 
สัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร "TQC Plus Conference" ครั้งที่ 4
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหาร ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร
 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (OKRs) 2567 ระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดโครงการเจรจาและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นในวันที่ 22 และ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
 
สัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร "TQC Plus Conference" ครั้งที่ 3
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานด้าน EdPEx
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
 
อ่านข่าวทั้งหมด>>
 
ปฏิทินกอง


กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712