เอกสารสมัครโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 6
คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening) ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.ขั้นตอนการสมัคร 2.กำหนดการดำเนินงาน 3.แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ที่มาและดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม: http://edpex200.blogspot.com/p/blog-page_90.html
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712