คู่มือตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ ระดับหน่วยงาน ปีงบ 2561
ขอให้หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการตามไฟล์แนบ โดยแบ่งเป็น
1) แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานบริหารจัดการกลาง (หน่วยงานภายใต้การกำกับของอธิการบดี 17 หน่วยงาน)
2) แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานอื่นๆ
3) คู่มือและรายละเอียดตัวชี้วัด สำหรับหน่วยงานบริหารจัดการกลาง
4) คู่มือและราบละเอียดตัวชี้วัด สำหรับหน่วยงานสนับสนุนอื่น
โดยส่งรายงานรอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712