(ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
          ดาวน์โหลด (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำหรับการประชุมประชาพิจารณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 ชั้น 2 โรงแรมเซนทารา ขอนแก่นได้ที่
- http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/Notice QA MUA/20140429-qadraft.pdf หรือ
- https://qm.kku.ac.th/downloads/draft57iqa.pdf


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712