เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
มกราคม 2561
»
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ผลประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2558-2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 21]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561 : Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2015 - 2016 ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห [1 ส.ค. 60 : อ่าน 17]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการประเมิน 3 ระดับ(CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 (สำหรับ Admin หลักสูตร) วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 0 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 15]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ(CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3 (สำหรับ Admin หลักสูตร) วันที่ 28 มิถุนายน 2560 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 12]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ รุ่นที่ 1 (CHE QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 18]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีและหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี [1 ส.ค. 60 : อ่าน 17]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 23]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 10]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 18]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 17]
  โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (QAอาสา) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 14]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลัก สูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 29]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” หมวด 1 การนำองค์การ วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 33]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-3กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -17.300 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 26]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2560 เวลา 08.00 -18.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 24]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการกำหนดการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณา [17 พ.ค. 60 : อ่าน 27]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 27]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 (Tool Training)” หมวด2 การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศ [17 พ.ค. 60 : อ่าน 21]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training)” เครื่องมือสำหรับหมวด3 ลูกค้าและหมวด 6ระบบปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพ [29 ส.ค. 59 : อ่าน 128]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการประชุมชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ( CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา2558 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ [25 ส.ค. 59 : อ่าน 166]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [25 ส.ค. 59 : อ่าน 80]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (E-SAR) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ [25 ส.ค. 59 : อ่าน 84]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training)” เครื่องมือสำหรับบุคลากรหมวด 5 “บุคลากร” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมลกลกิจ ชั้น4 [25 ส.ค. 59 : อ่าน 85]
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” (Self-Assessment : SA)รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย [25 ส.ค. 59 : อ่าน 91]
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” (Self-Assessment : SA)รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [25 ส.ค. 59 : อ่าน 95]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสัมมนา เรื่อง “การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแนวใหม่” วันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-15.00น. ณ ห้องห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น2 อาคารสิริคุณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [6 มิ.ย. 59 : อ่าน 69]
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของการประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [6 มิ.ย. 59 : อ่าน 89]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (QAอาสา) ประจำปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 [6 มิ.ย. 59 : อ่าน 89]
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” (Self-Assessment : SA) รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี [6 มิ.ย. 59 : อ่าน 123]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประชุมสรุปประเด็นจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร [26 พ.ย. 58 : อ่าน 214]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประชุมสรุปประเด็นจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร [16 พ.ย. 58 : อ่าน 170]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPex) วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [16 พ.ย. 58 : อ่าน 226]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 [27 ต.ค. 58 : อ่าน 166]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการประชุมชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ( CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา2557 วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ [27 ต.ค. 58 : อ่าน 237]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการประชุมชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ( CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา2557 วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ [27 ต.ค. 58 : อ่าน 174]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน