เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ผลประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
  สรุปผลการดำเนินโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2558-2561 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 [17 เม.ย. 61 : อ่าน 12]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 เม.ย. 61 : อ่าน 9]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและถอดบทเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ครับ [5 ก.พ. 61 : อ่าน 28]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (QAอาสา) ครั้งที่1 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [5 ก.พ. 61 : อ่าน 26]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [5 ก.พ. 61 : อ่าน 24]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx” รุ่นที่ 1 สำหรับคณะที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [5 ก.พ. 61 : อ่าน 31]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [5 ก.พ. 61 : อ่าน 18]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [5 ก.พ. 61 : อ่าน 25]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2558-2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 40]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561 : Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2015 - 2016 ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห [1 ส.ค. 60 : อ่าน 32]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการประเมิน 3 ระดับ(CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 (สำหรับ Admin หลักสูตร) วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 0 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 31]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ(CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3 (สำหรับ Admin หลักสูตร) วันที่ 28 มิถุนายน 2560 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 27]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ รุ่นที่ 1 (CHE QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 41]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีและหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี [1 ส.ค. 60 : อ่าน 36]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 47]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 26]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 43]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจโครงการสัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1 ส.ค. 60 : อ่าน 61]
  โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (QAอาสา) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 [1 ส.ค. 60 : อ่าน 31]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลัก สูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 51]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” หมวด 1 การนำองค์การ วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 54]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-3กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -17.300 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 44]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2560 เวลา 08.00 -18.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 44]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการกำหนดการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณา [17 พ.ค. 60 : อ่าน 46]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [17 พ.ค. 60 : อ่าน 44]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 (Tool Training)” หมวด2 การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศ [17 พ.ค. 60 : อ่าน 41]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training)” เครื่องมือสำหรับหมวด3 ลูกค้าและหมวด 6ระบบปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพ [29 ส.ค. 59 : อ่าน 148]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการประชุมชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ( CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา2558 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ [25 ส.ค. 59 : อ่าน 187]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [25 ส.ค. 59 : อ่าน 112]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (E-SAR) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ [25 ส.ค. 59 : อ่าน 109]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training)” เครื่องมือสำหรับบุคลากรหมวด 5 “บุคลากร” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมลกลกิจ ชั้น4 [25 ส.ค. 59 : อ่าน 110]
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” (Self-Assessment : SA)รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย [25 ส.ค. 59 : อ่าน 111]
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” (Self-Assessment : SA)รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [25 ส.ค. 59 : อ่าน 110]
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสัมมนา เรื่อง “การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแนวใหม่” วันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-15.00น. ณ ห้องห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น2 อาคารสิริคุณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [6 มิ.ย. 59 : อ่าน 89]
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของการประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร [6 มิ.ย. 59 : อ่าน 120]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน