เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5695/2558]
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 6509/2558]
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5314/2559]
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4065/2560]

 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6507/2558]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6043/2557]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4979/2557]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2556 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3843/2557]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3157/2556]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2554 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3338/2555]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2553 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3446/2554]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2552 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2612/2553]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2473/2552]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2550 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2432/2551]

 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553

 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข. ที่ขึ้นทะเบียน สกอ.

 

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

จรรยาบรรณผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712