เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
มิถุนายน 2561
»
อา พฤ
      2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2554

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Performance Management System: ENPMS)

 

ระบบการประกันคุณภาพ (ENQA)

 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (Research Base Learning)

 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและการพัฒนาสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ

 

การใช้ Project Based ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและการใช้ Self-Management Team

 

โครงการบ่มเพาะอาจารย์วิจัยรุ่นใหม

 

งานวิจัยด้าน tropical medicine ที่ได้เป็น excellence center

 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบบูรณาการ : กรณีชุมชนตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคมการเกษตรที่บ้านหนองฮี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (หลักสูตรสองปริญญา)

 

 


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712