เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ผลการวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
  รายงานวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี [7 พ.ค. 57 : อ่าน 1,214]
  วัฒนธรรมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา: ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [30 ธ.ค. 56 : อ่าน 1,189]
  รายงานวิจัยการศึกษาเพื่อกำหนด KPIs ตามเกณฑ์ EdPEx และปัญหาอุปสรรค [22 ก.ค. 55 : อ่าน 2,409]
  รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจ IQA ปี 53 ระดับคณะวิชา และสภาพปัญหา [22 ก.ค. 55 : อ่าน 1,799]
  รายงานวิจัยสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ [12 มิ.ย. 55 : อ่าน 2,324]
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [4 เม.ย. 55 : อ่าน 3,169]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน