เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤศจิกายน 2560
»
อา พฤ
    1 2 3 4
5 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  การทบทวนค่านิยมองค์กร [26 พ.ค. 60 : อ่าน 148]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx รุ่นที่ 1-2 (วันที่ 2-3, 9-10 มิ.ย. 59) [2 มิ.ย. 59 : อ่าน 630]
  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558-2560 [27 พ.ย. 58 : อ่าน 1,018]
  ร่าง SAR สนอ.อธิการบดี v.1 [29 ก.ย. 57 : อ่าน 1,037]
  FROM SAR EdPEx 2013-2014 [10 ก.ค. 57 : อ่าน 1,090]
  แบบรายงานการรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2-6 [13 มิ.ย. 57 : อ่าน 1,141]
  แบบฟอร์มรายงาน ม.1-2 EdPEX สนอ. [1 พ.ค. 57 : อ่าน 952]
  แบบฟอร์ม และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) [4 ก.พ. 57 : อ่าน 1,351]
  FAQ Clinic EdPEx [7 มิ.ย. 56 : อ่าน 1,647]
  แบบฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) [23 ม.ค. 56 : อ่าน 1,661]
  สนง.ประเมินจัดอบรม Top Secret EdPEx Writing and Beyond [28 มิ.ย. 55 : อ่าน 2,199]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรม EdPEx ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน QA หน่วยงานต่างๆ [10 พ.ค. 55 : อ่าน 1,889]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุม KKU EdPEx Summit [5 พ.ค. 55 : อ่าน 1,722]
  สนง.ประเมินและประกันคุณภาพจัดอบรม EdPEx สำหรับผู้ปฏิบัติงาน QA คณะ [2 พ.ค. 55 : อ่าน 1,509]
  ผู้บริหารทุกคณะร่วมประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx [24 เม.ย. 55 : อ่าน 2,713]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้สนใจจากคณะ-หน่วยงานต่างๆ [23 เม.ย. 55 : อ่าน 1,539]
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่อยอด EdPEx [20 เม.ย. 55 : อ่าน 1,330]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2 [5 มี.ค. 55 : อ่าน 1,578]
  ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอด EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น [10 ก.พ. 55 : อ่าน 1,618]
  OP EdPEx 2011-2012 ประกอบการทำ OP โครงการต่อยอด EdPEx [31 ม.ค. 55 : อ่าน 2,289]
  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดปาฐกถาพิเศษ เจาะลึก EdPEx โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ [5 ส.ค. 54 : อ่าน 1,428]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมหลักสูตร Freshy KKU EdPEx Assessor [15 มิ.ย. 54 : อ่าน 1,720]
  รายชื่อผู้รับการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม่ (Freshy KKU EdPEx Assessor) [13 มิ.ย. 54 : อ่าน 2,128]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปี 53 (KKU Simple Scoring) [26 พ.ค. 54 : อ่าน 1,509]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx หลักสูตร 2 วัน [29 เม.ย. 54 : อ่าน 2,537]
  อบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 [29 เม.ย. 54 : อ่าน 1,806]
  อบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1 [26 เม.ย. 54 : อ่าน 1,524]
  กำหนดการฝึกอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตร 2 วัน [20 เม.ย. 54 : อ่าน 1,369]
  อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้มีประสบการณ์ [18 เม.ย. 54 : อ่าน 1,373]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร EdPEx [5 เม.ย. 54 : อ่าน 1,923]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน