เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
กันยายน 2560
»
อา พฤ
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สกอ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [4 ก.ย. 60 : อ่าน 47]
  คณะวิทยาการจัดการ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูงานประกันคุณภาพ มข. [10 ส.ค. 60 : อ่าน 54]
  เสวนาแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (University Rankings) [8 ส.ค. 60 : อ่าน 101]
  EdPEx Coaching วิทยาเขตหนองคาย [7 ส.ค. 60 : อ่าน 69]
  สำนักงานประเมินฯ จัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี [3 ส.ค. 60 : อ่าน 55]
  บุคลากรสำนักงานประเมินฯ เข้าร่วมงานแสดงผลงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 [31 ก.ค. 60 : อ่าน 111]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 20-21 ก.ค.60 [21 ก.ค. 60 : อ่าน 77]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [21 ก.ค. 60 : อ่าน 64]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [20 ก.ค. 60 : อ่าน 76]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx [20 ก.ค. 60 : อ่าน 49]
  อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค.60 [20 ก.ค. 60 : อ่าน 51]
  แบบฟอร์มการจัดทำ OP และแผนพัฒนา ระดับหน่วยงาน พัฒนาคุณภาพตาาเกณฑ์ TQA [11 ก.ค. 60 : อ่าน 51]
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [23 มิ.ย. 60 : อ่าน 76]
  เอกสารประกอบการอบรมการเขียน SAR หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [13 มิ.ย. 60 : อ่าน 208]
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [7 เม.ย. 60 : อ่าน 88]
  แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อบุคลากร นักศึกษาที่ได้รับรางวัล [15 มี.ค. 60 : อ่าน 119]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาสหรับหน่วยงาน [3 มี.ค. 60 : อ่าน 136]
  สกอ. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2560 [27 ม.ค. 60 : อ่าน 722]
  มข.รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ EdPEx [23 พ.ย. 59 : อ่าน 225]
  คำสั่ง คสช. เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [20 ก.ย. 59 : อ่าน 610]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี PMQA สำนักงาน ก.พ.ร. [1 ก.ย. 59 : อ่าน 209]
  อบรมเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training) หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ [25 ส.ค. 59 : อ่าน 383]
  แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่ออาจารย์ และแบบแจ้งขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA Online [23 ส.ค. 59 : อ่าน 348]
  อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training) หมวด 5 บุคลากร [11 ส.ค. 59 : อ่าน 301]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ) [2 พ.ย. 58 : อ่าน 680]
  คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางเดินทางเข้าศึกดูงานบริหารงานบุคคล และการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [25 ส.ค. 58 : อ่าน 465]
  อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ (QA อาสา) ประจำปีการศึกษา 2557 [13 ก.ค. 58 : อ่าน 657]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4 [26 มิ.ย. 58 : อ่าน 962]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3 [18 มิ.ย. 58 : อ่าน 779]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2 [9 มิ.ย. 58 : อ่าน 763]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 [5 มิ.ย. 58 : อ่าน 619]
  อบรมตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 57 ให้กับผู้ตรวจประเมินฯ [23 เม.ย. 58 : อ่าน 757]
  ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและหลักสูตร ปี 57 [30 มี.ค. 58 : อ่าน 865]
  ประชุมคณะที่ปรึกษาด้าน QA เตรียมแนวทางตรวจ IQA57 [24 มี.ค. 58 : อ่าน 567]
  ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [20 มี.ค. 58 : อ่าน 479]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ถัดไป ท้ายสุด


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน