แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการนำองค์กร/การรับรู้ทิศทางองค์กร และธรรมาภิบาล
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บแบบสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์การและความพึงพอใจต่อการนำองค์การของผู้อำนวยการ โดยจัดเก็บแบบสำรวจตามสัดส่วนที่กำหนด และส่งคืนมายังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศิริวารินทร์ วานมนตรี โทร. 48712
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712