แบบประเมินตนเองรายงานลักษณะสำคัญโครงร่างองค์กร(OP), หมวด 3 (ลูกค้า), หมวด 6 (การปฏิบัติการ) และหมวด 7 (ผลลัพธ์)
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองในหัวข้อลักษณะสำคัญโครงร่างองค์กร(OP), หมวด 3, หมวด 6 และผลลัพธ์หมวด 7 เพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวและให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านได้ประเมินตนเองตามแบบรายงานลักษณะสำคัญโครงร่างองค์กร: OP, หมวด 3 : ลูกค้า, หมวด 6: การปฏิบัติการ และหมวด 7: ผลลัพธ์ และจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในการลงเยี่ยมหน่วยงานในลำดับต่อไป
ไฟล์แนบ:

 

 


KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712