แบบประเมินผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ในกรณีที่หน่วยงานไม่สะดวกต่อการประเมินออนไลน์ ให้ปริ้นแบบประเมินตามเอกสารแนบนี้ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทำการประเมิน แล้วส่งแบบประเมินมายังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แล้วส่งผลกลับไปยังหน่วยงานของท่าน **หากพบปัญหาในการเก็บแบบประเมิน กรุณาติดต่อ นางสาวศิริวารินทร์ วานมนตรี โทร.48712 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712