อบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร (EdPEx Tools training) ครั้งที่ 1 เครื่องมือสำหรับหมวด 5 บุคลากร


        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือสำหรับ หมวด 5 บุคลากร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประเมินคุณภาพใน ระดับคณะ นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx การประเมินตนเอง และการให้ความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจบริบทของตนเองได้ชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในหมวดต่างๆ และนำไปใช้การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยและคณะได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพทั้งในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือที่ใช้ในหมวดต่างๆ ในทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดอบรมเครื่องมือสำหรับหมวด 2 กลยุทธ์ และ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และในปีการศึกษา 2564 นี้ ได้กำหนดจัดอบรม 2 หมวดด้วยกัน ได้แก่ เครื่องมือสำหรับหมวด 5 บุคลากร หมวด 3 ลูกค้า

        การอบรมหลักสูตร “เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือสำหรับ หมวด 5 บุคลากร มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารจาก 24 คณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (กองทรัพยากรบุคคล) ผู้บริหารกองบริหารงานคณะต่างๆ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบุคลากรรวมถึงบุคลากรที่ให้ความสนใจ จำนวน 130 คน (เป็นการอบรมแบบออนไซต์ และออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom) เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคณะและมหาวิทยาลัย ในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ (Tools Training) ในการพัฒนาคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็น เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้แก่ผู้บริหารทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย การอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (tools) สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (tools) ที่ใช้ในหมวด 5 บุคลากร เพื่อใช้การพัฒนาคุณภาพขององค์การได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาองค์การของตนเอง จากการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล TQA Assessorและเป็นที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการบริหารทุนมนุษย์และการจัดการความรู้ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพองค์กร ด้วยเกณฑ์ TQA/EdPEx และการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 และออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโอกาสได้เข้าถึงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ EdPEx หมวด 5 บุคลากร ได้อย่างทั่วถึง โดยวิทยากรได้ในหัวข้อ ความท้าทายการจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนเจตจำนงของเกณฑ์หมวด 5 บุคลากร และเครื่องมือสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (HR Tools for Quality) พร้อมทั้งยกกรณีตัวอย่าง และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้แนวทางในการนำเครื่องมือต่างๆ แก่คณะไปลงมือปฏิบัติในบริบทของคณะตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (tools) ที่จะใช้การพัฒนาคุณภาพขององค์การ สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (tools) ในการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขององค์การได้อย่างเหมาะสม นำพาคณะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ข่าว : น.ส.วรลักษ์ ศรีอนันต์


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712