การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement Plan)

        วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement Plan) ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประเมินคุณภาพใน ระดับคณะ นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ด้วยเล็งเห็นว่าเกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

        เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพในการนำเอาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประโยชน์จากการนำผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx และจุดแข็ง/โอกาสในการพัฒนา มากำหนดแนวทางในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ทำให้ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ เกิดการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Good practice) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เคยจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือ (Tools) ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพ(Improvement plan) ด้วย storyboard มาแล้วเมื่อปีการศึกษา 2564 และคณะได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของคณะมาแล้วระดับหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement Plan) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมการอบรม 75 คน จาก 24 คณะ/วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์รายงานป้อนกลับจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถูกต้องสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญรวมทั้งการจัดลำดับในการปรับปรุงเพื่อให้คณะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) วิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA และ เกณฑ์ EdPEx มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้และเข้าใจแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยการวิเคราะห์รายงานป้อนกลับจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด้วยเกณฑ์ EdPEx แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ ซึ่งนอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้วผู้เข้ารับการอบรมยังร่วมกิจกรรม Workshop ฝึกวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx ของคณะตนเอง แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ตามลำดับความสำคัญในการปรับปรุงเพื่อให้คณะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง สามารถได้นำความรู้ไปต่อยอดในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของคณะต่อไป
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://kku.world/mrg3n (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : วรลักษ์ ศรีอนันต์


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712