อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) และในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

        โดยกิจกรรมในครั้งที่ 2 นี้ มีหัวข้อในการบรรยายและฝึกปฏิบัติที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ได้ประสิทธิภาพ คือ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจหลักที่สำคัญของการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากลในอนาคตได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ชวลิต วงษ์เอก (AUN-QA Expert and Assessor) เคยสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายและนำพาผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ ในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ยังมีทีมผู้ช่วยวิทยากรโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร, รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน, รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร, รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์, รศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา, ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย, ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี, ผศ.ดร.ประเสริฐ สายเชื้อ, ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น, อ.ดร. สุจิตรตรา ไชยเดช, อ.ดร. กิตติ อินทุยศ และ อ.ดร. มาลินี ธานี มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในฝึกปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้บริหารระดับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 ครั้งนี้ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://kku.world/obe-aunqa-65 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712