อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA

        ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้ง 74 หลักสูตร ได้แนวทางในการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) ซึ่งเป็นการออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ อันเป็นพื้นฐานและจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ได้ในลำดับต่อไป

        โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ชวลิต วงษ์เอก (AUN QA Expert and Assessor) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรหลักในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ โดยโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565, ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินการในครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร, การออกแบบหลักสูตรโดยใช้เทคนิคย้อนกลับ, การออกแบบแผนที่หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงการออกแบบรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

        ทั้งนี้ ในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ยังมีทีมผู้ช่วยวิทยากรโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี, รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร, รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน, รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร, รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี, ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย, ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี, ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์, ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล, ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น, อ.ดร. กิตติ อินทุยศ และ อ.ดร. มาลินี ธานี มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้บริหารระดับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://kku.world/obe-aunqa-65 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712