สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA

        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Criteria Overview) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติ เป็นประธานกล่าวถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรให้มีความทัดเทียมและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่ได้แจ้งความประสงค์จะนำเกณฑ์นี้ไปใช้แทนการประกันคุณภาพหลักสูตร จาก 14 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 74 หลักสูตร และกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยกิจกรรมในภาคเช้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตั้งแต่การวางแผนระดับนโยบาย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เกียรติมาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความเข้าใจกรอบแนวคิด และสาระของเกณฑ์อย่างเป็นระบบ

        นอกจากนี้ในภาคบ่ายยังได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ รศ.ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผศ.ดร.รัตนาภรณ์ คงคา ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารระดับหลักสูตรที่เริ่มต้นใช้เกณฑ์ในปีนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารระดับหลักสูตร คณาจารย์ ผู้ตรวจประเมิน ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้นกว่า 250 คน
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://kku.world/aunqa-overview (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712