ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝ่ายการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยกิจกรรมเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ต่อด้วยแนวทางการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) โดย ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนจาก 3 คณะที่เริ่มนำเอาเกณฑ์ AUN-QA ไปใช้แล้ว และเริ่มปรับหลักสูตรแบบ OBE ไปแล้ว มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ บอกเล่าประสบการณ์การใช้เกณฑ์ AUN-QA ?ไม่ยากหากรู้ทันเกณฑ์? และสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม โดย รศ.ดร. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์, ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น คณะมนุษยศาสตร์ และทีมจากคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝายการศึกษา, รศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข, รศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, รศ.ดร. ณกรณ์ จงรั้งกลาง และผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับคณะ ระดับหลักสูตร คณาจารย์ ผู้ตรวจประเมิน ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 คน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะช่วยให้หลักสูตรต่างๆ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารหลักสูตรอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากลได้
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://kku.world/obe-aunqa-intro (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 


KKU DNA (Data Network for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712