การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 และการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารบุคลากรจาก 23 คณะ ทั้ง Onsite และ Online จำนวน 170 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหาการฝึกอบรมเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566), การประเมินตนด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx SAR Writing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์กร จำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา ในหมวด 2 เรื่องของกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ ทั้งการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งผลลัพธ์หมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญในการบริหารคุณภาพองค์กร โดยมุ่งหวังให้คณะสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคณะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในต่อไปได้ รวมถึงเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายผ่านระบบ Onsite และ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยวิทยากรได้บรรยายเกณฑ์ EdPEx ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปี 2563-2566) ในหมวด 2 กลยุทธ์ การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 2 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์กรที่มีความเชื่อมโยง สามารถจำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคณะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายใน รวมถึงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในส่วนเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ หมวด 2 กลยุทธ์ ทั้งนี้ได้มีการแนะแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์การกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งผลลัพธ์หมวด 7 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทางและนำไปลงมือปฏิบัติในบริบทของคณะตนเองได้
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://kku.world/edpex-criteria-64-cat2 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : น.ส.วรลักษ์ ศรีอนันต์


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712