อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มกราคม 2565 (ผ่านระบบZoom) เวลา13.30 - 17.30 น. และระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 ? 17.00 น. ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ให้มีศักยภาพสำหรับการทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพ และการให้คำปรึกษาองค์กรให้มีศักยภาพ ซึ่งผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินจะเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี และ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิตผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ตรวจประเมิน EdPEx สำหรับผู้มีประสบการณ์และผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมในการทำเป็นหน้าที่เป็นที่ปรึกษาองค์กร (EdPEx Coach) กว่าจำนวน 30 คน

        รูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติและการเขียนรายงานป้อนกลับ (Feedback report) และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ ในการใช้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เป็นกรณีศึกษา ในการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ข่าว : นายฤทธิพงษ์ รัตนพลที


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712