ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565

        ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัด ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การนำเสนอปฏิทินแผนการดำเนินการด้านคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking และ Time higher Education Ranking ประจำปี ค.ศ.2022 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ผ่านทางระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพและการรายงานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และโดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยทั้ง 23 คณะ จำนวน 50 คน
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/3neoNC1(เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : น.ส.ภัสสร ขลิบสุวรรณ


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712