สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามศึกษาดูงานประกันคุณภาพ

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และทีมผู้บริหารสำนักฯ 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในเกณฑ์คุณภาพต่างๆ อาทิเช่น เกณฑ์ EdPEx, AUN QA เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : น.ส.ศิริวารินทร์ วานมนตรี


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712