สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA มาใช้ในระดับหลักสูตร

        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA มาใช้แทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ พญ. กรัณรัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งท่านเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) และผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการนำเกณฑ์ AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้กับผู้บริหารระดับคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับหลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนยุคใหม่ ให้มีความสอดคล้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ดังกล่าวและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับคณะ ระดับหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน
        สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/psu-sharing-aun(เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712