ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ THE IMPACT RANKING 2022

        ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัด ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ THE IMPACT RANKING 2022 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงนำเสนอข้อมูลและตอบข้อสงสัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดอันดับ SDGs ทั้ง 17 SDG ผ่านทางระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom

        เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญของการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลโดยมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 23 คณะ และ 17 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการรายงานข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าว : น.ส.ภัสสร ขลิบสุวรรณ


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712