การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน

        มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงานมาอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562 - 2566) ให้บรรลุเป้าหมายและทุกส่วนงานมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Result) ด้วยเห็นว่าการจัดทำการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก เป็นตัววัดผลเพื่อบอกให้รู้ว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมทั้งความโดดเด่นของ OKRs ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกระดับจะต้องกำหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึงกัน และกำหนดตัววัดผล หรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ ซึ่งจะช่วยให้คณะ/หน่วยงานเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดโครงการ เจรจาและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยในวันที่ 17 กันยายน 2564เวลา 13.30-16.30 น. ประกอบด้วย 9 ส่วนงาน ได้แก่
1.คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
5.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
6.คณะวิทยาศาสตร์
7.คณะแพทยศาสตร์
8.สำนักบริการวิชาการ
9.บัณฑิตวิทยาลัย

        วันที่ 22 กันยายน 2564เวลา 9.30-12.00 น. ประกอบด้วย 9 ส่วนงาน ได้แก่
1.คณะสัตวแพทยศาสตร์
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.คณะศึกษาศาสตร์
5.สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
6.คณะเทคนิคการแพทย์
7.คณะนิติศาสตร์
8.คณะสหวิทยาการ
9.คณะพยาบาลศาสตร์

        วันที่ 29 กันยายน 2564เวลา 14.00-16.30 น. ประกอบด้วย 7 ส่วนงาน ได้แก่
1.สำนักหอสมุด
2.คณะเศรษฐศาสตร์
3.คณะเภสัชศาสตร์
4.คณะเทคโนโลยี
5.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
6.คณะเกษตรศาสตร์
7.วิทยาลัยนานาชาติ

ข่าว : นายฤทธิพงษ์ รัตนพลที


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712