ฝึกอบรมหลักสูตร ?เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้?

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หลักสูตร ?เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้? ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารจาก 23 คณะ จำนวน 139 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมเกณฑ์ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ?เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx? ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566), การประเมินตนด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับหมวด 4 จำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคณะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในต่อไปได้ รวมถึงเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สปอว. และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยวิทยากรได้บรรยายเกณฑ์ EdPEx ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปี 2563-2566) ในหมวด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวิเคราะห์และจัดทำผลลัพธ์หมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แนวทางการเลือกและรวบรวมตัววัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำวันและผลการดำเนินงานโดยรวมของคณะ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สามารถจำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทางและนำไปลงมือปฏิบัติในบริบทของคณะตนเองได้
        ดูวีดีโออบรม EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ได้ที่ https://bit.ly/edpextrain64cat4(เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
  

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712