ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) สู่ความเป็นเลิศ และการสร้างความผูกพัน (Workforce Engagement)”

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 5 บุคลากร “เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) สู่ความเป็นเลิศ และการสร้างความผูกพัน (Workforce Engagement)” ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 16.30 น. ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารจาก 23 คณะ จำนวน 155 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมเกณฑ์ EdPEx หมวด 5 บุคลากร “เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) สู่ความเป็นเลิศ และการสร้างความผูกพัน (Workforce Engagement)” ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566), การประเมินตนด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับหมวด 5 จำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคณะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในต่อไปได้ รวมถึงเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยวิทยากรได้บรรยายเกณฑ์ EdPEx ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปี 2563-2566) ในหมวด 5 บุคลากร รวมถึงเทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) สู่ความเป็นเลิศ และการสร้างความผูกพัน (Workforce Engagement) จากนั้นวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกประเมินตนเองในหมวด 5 บุคลากร และยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในหมวด 5 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สามารถจำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคณะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายใน รวมถึงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นแนวทางและนำไปลงมือปฏิบัติในบริบทของคณะตนเองได้
        ดูวีดีโออบรม EdPEx หมวด 5 เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Engagement) ได้ที่ https://bit.ly/edpextrain64cat5(เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
  

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712