โครงการฝึกอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อจบการศึกษาออกไป

        โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุภร กตเวทิน และ ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงวิธีการตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1-6, การเชื่อมโยง มคอ. 2 กับรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา) ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้รับทราบแนวทางและมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนต่อไป
 
        สำหรับบุคลากร มข. สามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ที่ http://bit.ly/sarcurwriting63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712