สัมมนาเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)

        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายโดยผ่านระบบ Zoom Online ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุเพื่อแนะนำในภาพรวมของเกณฑ์ AUN-QA (Introduction) เวอร์ชั่น 4 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์ไปใช้แทนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้กับผู้บริหารด้านวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่สนใจของแต่ละคณะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน AUN-QA รวมเป็นวิทยากรในบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ Introduction AUN-QA Model and Concept โดย รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในภาพรวมในแต่ละหมวด ของเกณฑ์ AUN-QA วิทยาร่วมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สามารถมองเห็นในภาพรวมของเกณฑ์ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ทั้งนี้ในกิจกรรมการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรร่วมรับฟัง จำนวน 193 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 
        สำหรับบุคลากร มข. สามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ที่ http://bit.ly/aunqatraining64 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

ข่าว : นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712