สัมมนาเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)

        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายโดยผ่านระบบ Zoom Online ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุเพื่อแนะนำในภาพรวมของเกณฑ์ AUN-QA (Introduction) เวอร์ชั่น 4 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์ไปใช้แทนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้กับผู้บริหารด้านวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่สนใจของแต่ละคณะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน AUN-QA รวมเป็นวิทยากรในบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ Introduction AUN-QA Model and Concept โดย รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในภาพรวมในแต่ละหมวด ของเกณฑ์ AUN-QA วิทยาร่วมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สามารถมองเห็นในภาพรวมของเกณฑ์ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ทั้งนี้ในกิจกรรมการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรร่วมรับฟัง จำนวน 193 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 
        สำหรับบุคลากร มข. สามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ที่ http://bit.ly/aunqatraining64 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

ข่าว : นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712