การฝึกอบรม?เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)? เครื่องมือสำหรับ หมวด 2 กลยุทธ์

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม?เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)? เครื่องมือสำหรับ หมวด 2 กลยุทธ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารจาก 23 คณะ จำนวน 151 คน (โดยการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom) เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (tools) ที่จะใช้การพัฒนาคุณภาพขององค์การได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (tools) ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือใน หมวด 2 กลยุทธ์ เพื่อให้องค์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาองค์การของตนเอง จากการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะต่อไป
        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ และเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx และการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายโดยใช้โปรแกรม Zoom โดยวิทยากรได้บรรยายเครื่องมือ (tools) ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือใน หมวด 2 กลยุทธ์ และได้ให้แนวทางในการนำเครื่องมือต่างๆ แก่คณะไปลงมือปฏิบัติในบริบทของคณะตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (tools) ที่จะใช้การพัฒนาคุณภาพขององค์การ สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (tools) ในการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขององค์การได้อย่างเหมาะสม นำพาคณะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 
        สำหรับบุคลากร มข. สามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ที่ http://bit.ly/toolstrain64cat2 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

ข่าว : น.ส.วรลักษ์ ศรีอนันต์


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712