อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

        เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 ? 16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินที่จะทำหน้าที่กำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานปลัด กระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการที่มีผู้ตรวจประเมินที่เพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา จะช่วยให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการที่ผู้บริหารหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณผู้ตรวจประเมิน การประเมินตามเกณฑ์และตัดสินผล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจประเมินที่เป็นผู้บริหารระดับหลักสูตร ซึ่งจะได้มุมมองที่หลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรของตนให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

        โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการและขอบคุณผู้บริหารหลักสูตรทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภร กตเวทิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ภักดี เป็นวิทยากรบรรยายเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเทคนิคในการตรวจประเมินทั้ง 6 องค์ประกอบ รวมถึงการเขียนรายงานการป้อนกลับที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารหลักสูตรที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง อันจะส่งผลให้หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712