สัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ? 16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้มีประสบการณ์) ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่าน Zoom Meeting ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเล็งเห็นว่าการทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม เช่น เทคนิคการวางแผนการประเมิน การประเมินตามเกณฑ์และตัดสินผล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้ได้ผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

        โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการและขอบคุณผู้ตรวจประเมินทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้มีผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยในภาคเช้าเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการตรวจประเมินในแต่ละองค์ประกอบโดยตัวแทนผู้ตรวจประเมินจากคณะต่างๆ ทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย
        1) ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ปิ่นลออ (องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน)
        2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม (องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต)
        3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ (องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา)
        4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล (องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์)
        5) รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร (องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน)
        6) รองศาสตราจารย์ ภรณี ศิริโชติ (องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
        และในภาคบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นเกณฑ์การประเมินที่ปรับเปลี่ยนใหม่ และประเด็นสำคัญที่เป็นข้อผิดพลาดรายองค์ประกอบ รวมถึงตอบคำถามในประเด็นข้อสงสัยอื่นๆ
        สำหรับบุคลากร มข. สามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/kkuiqaassr64 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712