แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ด้าน EdPEx ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200"

        เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการถอดบทเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่าน Zoom meeting ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200" ให้แก่ผู้บริหารระดับคณะและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ต่อด้วยการนำเสนอจากตัวแทนผู้บริหาร 4 คณะ ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) จาก สป.อว. ได้แก่ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์ 3.คณะศึกษาศาสตร์ และ 4.คณะทันตแพทยศาสตร์ (EdPEx300) ได้นำเสนอแนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEx มาสร้างความเป็นเลิศให้คณะ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่น่าลงทุนที่สำคัญของคณะ ตลอดจนผลลัพธ์ที่โดดเด่น และหลักสูตรที่โดดเด่นของคณะ กระบวนการในการส่งเสริมการสร้างผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้คณะผ่าน EdPEx200 ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในคณะ และการยกระดับไปสู่ EdPEx300 ตลอดช่วงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีคณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกคณะ ประมาณ 105 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ข่าว : นายเอกลักษณ์ ขาวประภา


 


KKU DNA (Data Network for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712