อบรมพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

        เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากรและการอบรมผ่านระบบ Zoom Online โดยมีวัตถุเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานหมวด 3 หมวด 6 และผลลัพธ์หมวด 7 และผลการประเมินคุณภาพภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย (Feedbacks Report) ในปีที่ผ่านมา

        ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ TQC/EdPEx โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต คณะทันตแพทยศาสตร์ และดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ในบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นรูปธรรมและให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์เพื่อเป็นการประเมินตนเองในการดำเนินงาน ของการบริหารจัดการในการกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงเพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงของหน่วยงานให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ในกิจกรรมการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 
สำหรับหน่วยงาน สามารถดูวีดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://kku.world/-yby5 โดย login ด้วยอีเมล์ KKU

ข่าว : นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712