สัมมนาเพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีการศึกษา 2562 ได้มีผู้ฝึกประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลักสูตรที่สุ่มตรวจโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดโดยคณะ จำนวน ทั้งสิ้น 46 คน โดยผู้ฝึกประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลำดับต่อไป ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นว่าการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม เช่น เทคนิคการวางแผนการประเมิน, บทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน, การวิเคราะห์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง และบทสรุปผู้บริหาร, การประเมินตามเกณฑ์และตัดสินผล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้ได้ผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพและมีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่

        ดังนั้น กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้ตรวจประเมินขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ หวังสมนึก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี แสงชัย ซึ่งแม้ว่าทั้ง 2 ท่าน จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ยังให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าว : น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712